[ Trở Về  ] 
thơ : Nguyễn Bính
Biểu diễn : Ngọc Lan

Cô lái đò
 


[ Trở Về ]