[ Trở Về  ] 
thơ : Nguyễn Bính
Biểu diễn : Ái Xuân

Cô hái mơ
 


[ Trở Về ]