[ Trở Về  ] 
thơ : Nguyễn Bính
Biểu diễn : Trang Nhung

Chân quê
 


[ Trở Về ]