[ Trở Về  ] 
thơ: Huy Thông
Biểu diễn : Thúy Mùi

Trên cầu
 


[ Trở Về ]