[ Trở Về  ] 
thơ : Chính Hữu
Biểu diễn : Hồng Năm

Ngọn gió


[ Trở Về ]