[ Trở Về  ] 
thơ : Anh Thơ
Biểu diễn : Trang Nhung

Chiếc nón quai thao


[ Trở Về ]