[ Trở Về  ] 
Cõi tình

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Thơ
Trình bày   : Kim Khanh

 
xin bấm vào đây để nghe Kim Khanh ---> Cõi tình
xin bấm vào đây để  có lời và nhạc --->   Lời và nhạc


[ Trở Về  ]